Como adoptar en Andorra

Me escribieron preguntándome de cómo podían adoptar un bebe en Andorra, esto es lo que encontré en internet. Deben Contactarse desde la web www.salutibenestar.ad
PROGRAMA D’ADOPCIONS D’INFANTS (nacionals i internacionals)
Ministeri de Salut, Benestar Social i Família
Àrea d'Atenció Social Primària
http://www.govern.ad/HTML/org_sbf.htm#

PROGRAMA D’ADOPCIONS D’INFANTS (nacionals i internacionals) Objectius:
Oferir una mesura de protecció al menor judicialment desemparat (sol, abandonat o que la permanència en la seva família comporta una situació de risc social irreparable pel mateix), oferint una forma alternativa a la convivència dins del nucli familiar biològic, facilitant el ple desenvolupament del menor en un nou nucli familiar substitutiu de l’originari.
www.salutibenestar.ad

La información mas completa de las adopciones en Andorra estan en www.salutibenestar.ad/Basic/Informe.htm#_Toc53974335

Fusió de l’informe emès pel
Govern d’Andorra al mes d’abril de 1999
i de l’addenda del 2001 sobre l’aplicació de la Convenció sobre els drets de l’infant
i resposta a les preguntes formulades
pel Comitè sobre els drets de l’infant

desembre del 2001

B.5.3.1.1.6. Adopció
 
El 31 de març de 1993, el Govern d’Andorra va crear l’estructura necessària per regular les adopcions al Principat, que va quedar adscrita a l’Atenció Social a la Infància, des de la seva creació.
 
El marc legislatiu específic en el qual se circumscriu aquest àmbit queda definit per les fonts legislatives següents:
 
En primer lloc el Conveni relatiu a la protecció dels infants i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, fet a l'Haia el 29 de maig de 1993 i al qual s'adhereix l'Estat andorrà el 26 de febrer de 1997.
El 21 de març de 1996, el Consell General aprova la Llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat.
El 10 de juny de 1998 s'aprova el Reglament d'adopció.
 
L'objectiu és oferir una mesura de protecció al menor declarat judicialment adoptable, proporcionant-li la família més adequada i donant prioritat absoluta a l’interès superior de l’infant, d’acord amb l’establert a l’article 21 de la Convenció sobre els drets de l’infant.
 
Així doncs, l’equip d'Adopció és l'encarregat de portar a terme diverses actuacions en referència al menor, com ara:
 
Cercar la família més escaient per a l'infant desemparat en procés d'adopció.
Valorar les característiques dels infants per tal de determinar quines persones o famílies s'ajusten més al seu interès.
Efectuar el seguiment dels menors adoptats amb l’objectiu d’oferir el suport i orientació adients a l’infant i la família i valorar l’acoblament d’acord amb l’establert en la nostra legislació o la del país d’origen de l’infant.
 
D’altra banda i amb referència a les persones adoptants s'efectuen les activitats següents:
 
Informar els demandants.
Formalitzar les demandes per poder procedir a l'estudi de la família, mitjançant els formularis i la documentació pertinent.
Valorar les característiques psicosocials dels sol·licitants.
Donar suport i orientació als futurs pares adoptius.
 
En el marc del Conveni, el Servei d’Adopció és designat pel Govern com l’autoritat central encarregada del compliment d’aquesta norma reguladora.
 
El Govern d'Andorra, a partir de l'adscripció d'aquest àmbit a l’Atenció Social a la Infància per tal d'instaurar-ne el funcionament d'acord amb el Reglament d'adopció, va establir les bases per acreditar professionals de la psicologia, ja que aquests conjuntament amb els treballadors socials de l’Atenció Social a la Infància, són els encarregats de fer l'estudi i la valoració de la capacitat adoptiva de les parelles o persones que volen adoptar. També compta amb l’assessorament d’un jurista.
 
A aquest efecte, es va establir un protocol de funcionament dels psicòlegs col·laboradors en matèria d'adopcions, per concretar i regular les seves funcions. Els psicòlegs intervenen en l'estudi i la valoració de les persones i famílies sol·licitants d'adopció, en primer lloc, i posteriorment en el seguiment i la valoració de l'evolució de l'infant adoptat, mitjançant la realització dels informes psicològics de seguiment.
 
Cal destacar que el Govern ha facilitat als psicòlegs, als treballadors socials, als batlles (jutges), als fiscals i altres professionals interessats en la matèria, tot un seguit de formació encaminada a assegurar l'adquisició dels coneixements necessaris per oferir les màximes garanties.
 
La durada de l’estudi i de la valoració de la capacitat adoptiva dels sol·licitants és de sis mesos. Els seus objectius són:
 
Estudiar i valorar acuradament la capacitat adoptiva de les persones
Orientar sobre aspectes que concerneixen l’adopció, i especialment l’adopció internacional, per garantir al màxim que les famílies tinguin tota la informació necessària i que la valoració del projecte d’adopció s’hagi fet acuradament per part dels sol·licitants.
 
Específicament es pretén assegurar que la persona o família adoptant pugui oferir al menor tot el necessari per assegurar el seu desenvolupament integral, tot això amb una actitud de màxim respecte envers la seva història i cultura.
 
L’equip d'Adopció du a terme, també, la tramitació de les adopcions tant nacionals com internacionals. Cal fer referència al fet que a Andorra no hi ha cap entitat col·laboradora en matèria d'adopcions internacionals i és l’equip d’Adopció qui assumeix aquestes funcions.
 
A partir de l'any 1999, d'acord amb la Convenció de l’Haia, s'inicien les primeres adopcions de caràcter internacional. Des d'Andorra es mantenen en aquests moments relacions amb Colòmbia i Romania i s'ha iniciat un procés de col·laboració amb Costa Rica, per tal de poder establir-hi relacions en matèria d'adopcions.
 
Les adopcions internacionals són una experiència molt jove al nostre país, situació que no ens permet valorar encara els resultats del nostre treball, vist que les primeres adopcions internacionals han tingut lloc a Andorra a finals de l’any 1999.
 
S’ha valorat per part de l’equip d’adopcions la necessitat d’incidir en la formació dels sol·licitants d’adopció, un projecte que es vol dur a terme en un futur proper.
 
El Govern té com a projectes promoure durant aquesta legislatura 2001-2005:
Modificació de la Llei de la seguretat social i té previst equiparar les baixes per maternitat biològica a les adoptives.

1 comentario:

  1. Hola somos una pareja residente en Andorra desde hace ya muchos años,me gustaria informacion para poder adoptar una niña haitiana ya que estan pasando una mala época o al ser posible una niña de china.Ya que mi pareja es madre de 2 chicos a mi me gustaria tener una chica ya que yo no tengo hijos y por una chica me volveria loco.Gracias por toda la informacion que me puedan brindar un cordial saludo Dani

    ResponderBorrar

Agradezco anticipadamente tu participación en mi blog sobre adopción, pero te pido por favor que no lo conviertas en un sitio de anuncios clasificados de adopción ya que esto lleva a la ilegalidad de las adopciones. Es por ello que todo comentario que tenga email, telefono o forma de contacto en la cual se ofrezcan o se soliciten bebes serán borrados.
Si encuentras contenido inapropiado o que deseas que sea retirado, por favor coméntalo abajo.
Visita tambien el facebook de la página en https://www.facebook.com/ADOPTARADOPTIONS